Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inre Stillhet Stockholm respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Inre Stillhet Stockholm behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem

Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra vårt utbud och skapa attraktiva erbjudanden för dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter (kunduppgifter). Du är dock inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter.

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person; vanligtvis ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vi samlar in uppgifter genom dina kontakter med oss, t.ex. när du anmäler dig till en yogakurs hos oss via vår webbplats eller kontaktar oss via e-post.

Vad vi använder dina uppgifter till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig

 • för att fullgöra avtalet med dig
 • för att fullgöra en för Inre Stillhet Stockholm rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

 • efter en intresseavvägning, där Inre Stillhet Stockholms intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina anmälningar/beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten samt hantera synpunkter om tjänster och produkter.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Direktmarknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra tjänster och produkter, t ex skicka nyhetsbrev om när nya yogakurser finns bokningsbara. Marknadsföringen sker främst via t.ex. e-postutskick men även brev, telefon och sms kan förekomma.

Rättslig grund: berättigat intresse

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss eller vill ha löpande utskick från oss. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för:

 • fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
 • att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter så länge som i lagen anges.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Inre Stillhet Stockholm förmedlar aldrig dina uppgifter till tredje part i kommersiella syften. I händelse av begäran från myndighet eller polis, rörande lagstadgad skyldighet eller myndighetsbeslut, kommer uppgifter att lämnas till annan part.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Inre Stillhet Stockholm som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Rätt att göra invändningar

 • Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Inre Stillhet Stockholm. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet.
 • Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Kontaktuppgifter till Inre Stillhet Stockholm

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter:
• Kontakta oss på info@inrestillhet.nu eller på telefon 0739461838

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring

Du har alltid rätt tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via e-post, SMS eller per post.

Ring då till oss, eller svara avregistrera på SMS:et eller e-postmeddelandet. Du kan även avregistrera dig per brev till adressen nedan. Vänligen ange då namn, adress, telefon och e-postadress.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig Inre Stillhet Stockholm

Inre Stillhet Stockholm är ansvarig för den behandling av våra kunders personuppgifter som görs för Inre Stillhet Stockholm. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Inre Stillhet Stockholm, Romansvägen 89, 142 42  SKOGÅS

Ändring av integritetspolicyn

Aktuell version av integritetspolicyn finns på hemsidan. Notera att ändringar kan ske över tid. Integritetspolicyn gäller enbart för Inre Stillhet Stockholm och gäller alltså inte länkade sidor utanför Inre Stillhet Stockholms domän och kontroll.